UTTALANDE OM RISKINFORMATION

ALB anser att dess kunder bör vara medvetna om riskerna.

Börja handla nu!

Börja handla nu!

VIKTIGT – LÄS NOGGRANT

ALB LIMITED (”ALB”) anser att företagets kunder (”klienten”, ”kunden”, ”du” eller ”dig”) bör vara medvetna om riskerna med att ingå OTC-kontrakt för utländsk valuta, ädelmetaller, CFD:er (contracts for difference) och spotvalutakontrakt (”Spot FX”) (gemensamt ”OTC-kontrakt”). Nedan följer en kortfattad, icke-uttömmande sammanfattning av vissa viktiga faktorer och särskilda risker som du bör ta hänsyn till när du bestämmer dig för att handla OTC-kontrakt. För att undvika tvivel utgör detta dokument inte någon form av investeringsrådgivning och har heller inte karaktären av investeringsrådgivning.

Innan du beslutar om du ska genomföra en transaktion i OTC-kontrakt, är du skyldig att undersöka huruvida det är relevant för dina investeringsmål att ingå sådana transaktioner med hänsyn till din erfarenhet, kunskap och villighet att ta risker. Om du är osäker på hur finansiella instrument fungerar och deras ekonomiska betydelse, är du skyldig att be ALB om en förklaring.

Detta uttalande, som utgör ett tillägg till ALB:s kundavtal och affärsvillkor, avslöjar eller förklarar inte alla risker och andra viktiga aspekter förknippade med handel med OTC-kontrakt. Att ingå transaktioner som erbjuds av ALB kan medföra en hög risk för ditt kapital, där du potentiellt kan förlora allt. Kontakta ALB om du behöver mer information om riskerna.

För att öppna och hantera ett handelskonto hos ALB måste du ange att du har läst och förstått denna riskvarning (”Riskvarningen”). Läs riskvarningen i sin helhet och skriv sedan under.
 

RISKER

1. Villkor: Du ansvarar för att du fullständigt förstår handelsreglerna och/eller villkoren för de transaktioner som ska genomföras och/eller affärs- och kundavtalet, inklusive, men utan begränsning, termer som beskriver riskfaktorer som volatilitet, likviditet och så vidare.

2. Hävstångshandel: Hävstångshandel med OTC-kontrakt medför hög risk och kanske inte är lämpligt för alla. Innan du beslutar dig för att handla med OTC-kontrakt bör du noggrant överväga dina investeringsmål, din kunskapsnivå och erfarenhet samt riskvillighet. Du rekommenderas starkt att läsa och se till att du förstår de relevanta riskbeskrivningarna och -varningarna i detta dokument innan du handlar. Det finns en betydande risk för att förlora hela din ursprungliga investering. Investera inte pengar du inte har råd att förlora. Vi råder dig att överväga om handel med hävstångsprodukter är lämpligt för dig med tanke på din egna personliga förhållanden. Vi rekommenderar att du söker oberoende ekonomisk rådgivning och ser till att du är fullt införstådd med alla handelsrisker. Handel via en onlineplattform medför ytterligare risker. Se vår regleringssektion häri.

3. Avancerade investeringar: Med tanke på riskerna bör du endast handla med OTC-kontrakt om du förstår kontrakten (och avtalsförhållanden) som du ingår. Handel med OTC-kontrakt är bara lämpligt för avancerade handlare och institutionella investerare och är inte lämpligt för många medlemmar av allmänheten. Du bör överväga om det är lämpligt för dig att handla med tanke på din erfarenhet, risktolerans, dina mål, finansiella resurser och andra relevanta omständigheter. Transaktioner, som omfattas av en mängd olika finansiella instrument med en diversifierad riskskala, kan genomföras via ALB:s transaktionssystem, som tillhandahålls på ALB:s webbplattformar. I synnerhet är det möjligt att ingå transaktioner på OTC-kontrakt som, på grund av sin komplicerade karaktär, bör användas av kunder med relevant kompetens och erfarenhet eller med deras acceptans av konsekvenserna av att ingå sådana transaktioner. CFD- och Spot FX-transaktioner är bland de mest riskfyllda typerna av investeringar och kan leda till stora förluster. Kunden garanterar och godkänner att han/hon förstår dessa risker och är villig och i stånd att, ekonomiskt eller på annat sätt, anta riskerna med att handla CFD- och Spot FX-kontrakt och att en förlust av kundens hela kontosaldo inte kommer att förändra kundens livsstil.

4. Risker med CFD-handel: CFD:er är komplexa finansiella produkter, varav de flesta inte har någon bestämd förfallodag. Därför förfaller en CFD-position det datum du väljer att stänga en befintlig öppen position. CFD:er, som är hävstångsprodukter, medför en hög risk och kan leda till förlust av hela ditt investerade kapital. Handel med CFD:er är mycket spekulativt och är därför endast lämpligt för de kunder som (a) förstår och är villiga att ta på sig de ekonomiska, juridiska och övriga risker som det innebära, (b) är ekonomiskt i stånd att ta risken för förluster upp till sitt investerade kapital och (c) förstår och har kunskap om CFD:er och de underliggande tillgångarna. Du garanterar och godkänner att du förstår dessa risker, är villig och kan, ekonomiskt och på annat sätt, ta riskerna med CFD-handel. Innan du beslutar dig för att handla bör du se till att du förstår riskerna och tar hänsyn till din erfarenhet, och vid behov söka oberoende rådgivning.

Vid CFD-handel måste du ta hänsyn till följande huvudrisker:

a) CFD:er är hävstångsprodukter och har därför en högre risknivå för ditt kapital jämfört med andra finansiella produkter och kan leda till förlust av allt investerat kapital. Det bör dock noteras att ALB erbjuder ”skydd mot negativt saldo”, vilket innebär att du inte kan förlora mer än din ursprungliga investering.

b) Värdet på CFD:er kan öka eller minska beroende på marknadsförhållandena och vinstpotentialen bör balanseras med de betydande förluster som kan genereras under en mycket kort tidsperiod vid CFD-handel.

c) CFD-handel, till skillnad från traditionell handel, gör det möjligt för dig att handla på marknaderna genom att bara betala en liten del av affärens totala värde. Detta innebär dock att en relativt liten marknadsrörelse kan leda till en proportionellt mycket större rörelse i positionens värde.

d) Du måste se till att du hela tiden har tillräcklig marginal på ditt handelskonto för att behålla en position öppen. Dessutom måste du kontinuerligt övervaka alla öppna positioner för att undvika att positioner stängs på grund av otillräckligt saldo. ALB ansvarar inte för att meddela dig vid sådana fall.

Mer information om användningen av CFD:er och Spot FX och de relaterade riskerna finns på webbplatsen under avsnittet ”CFD-handel”, ”Spot FX-handel”, ”Marginalkrav” och ”Användning av hävstång”.

5. Inga vinstgarantier. Det finns inga garantier för vinst eller undvikande av förluster vid handel med OTC-kontrakt. Du bekräftar att du inte har fått några garantier från ALB eller från någon av dess företrädare. Du är medveten om riskerna vid handel med OTC-kontrakt och kan ekonomiskt klara sådana risker och eventuella förluster.

6. Villkor för OTC-kontrakt: Villkoren för varje OTC-kontrakt anges i ALB:s [Terms of Business and/or Client Agreement], som gäller för varje transaktion du ingår med ALB, fastställer de priser som du erbjuds att handla till, baserat på priser som ALB får från banker, finansinstitut, börser och motparter med vilka ALB gör affärer. Dessa priser kan skilja sig från priser från andra källor. Priserna beror på fluktuationer på finansmarknaderna, vilket ligger utanför ALB:s kontroll. Finansmarknaderna i allmänhet och dessa produkter i synnerhet är volatila och kan röra sig snabbt, i synnerhet vid nyhetshändelser. Dessutom skiljer sig CFD-kontraktets underliggande tillgångar från varandra och varje tillgång har sina specifika risker. Dessa tillgångar skiljer sig också från valutor (och olika valutor har också olika risker). Tidigare resultat för underliggande tillgångar, CFD:er eller valutor är inte en indikator på framtida resultat.

Det kan förekomma fall där ALB inte får ett pris för vissa eller alla underliggande tillgångar på grund av marknadsstörning eller -stängning. ALB kan förbjuda öppnande eller stängning av en position om det inte finns någon prissättning tillgänglig för den underliggande tillgången eller valutan. Dessa situationer innebär risk för dig eftersom marknadsförändringar kan ske medan du inte kan handla, vilket kan påverka eventuella öppna positioner som du har.

7. Priserna från ALB och kan skilja sig från priserna som redovisas på annat håll. ALB tillhandahåller priser som ska användas vid handel och värdering av dina positioner i enlighet med de handelspolicyer och -rutiner som fastställts av ALB. Därför kan det hända att de inte direkt motsvarar marknadsnivåerna i realtid vid den tidpunkt då försäljningen av optioner sker.

8. Felaktiga prisuppgifter: Vid felaktiga prisuppgifter är ALB inte ansvariga för eventuella fel i kontosaldon och förbehåller sig rätten att göra nödvändiga korrigeringar eller justeringar på det aktuella kontot. Tvister som uppstår till följd av sådana felaktiga prisuppgifter kommer att lösas utifrån det rimliga marknadsvärdet, vilket ALB bestämmer efter eget gottfinnande och i god tro, från den relevanta marknaden vid den tidpunkt som ett sådant fel inträffade. I de fall där priserna på den rådande marknaden skiljer sig från de priser som ALB har lagt upp på sin skärm, kommer ALB försöka, efter bästa ansträngning, att utföra transaktioner till eller nära de rådande marknadspriserna. Dessa rådande marknadspriser blir priserna som i slutändan återspeglas på dina utdrag. Dina realiserade och orealiserade vinster och förluster kan komma att påverkas av detta.

9. Transaktioner i OTC-kontrakt medför hög risk. Den initiala marginalen är liten i förhållande till värdet på OTC-kontrakten, så transaktionerna har hävstångseffekt. En liten marknadsrörelse kommer att ha en proportionellt större inverkan på din position, vilket det kan vara såväl positivt som negativt för dig. Risken finns att du kan ådra dig en total förlust av din initiala marginal och ytterligare insättningar som gjorts för att behålla din position. Vi rekommenderar att du bekantar dig med CFD och valutahandel med ALB med ett demokonto innan du ingår en transaktion. Vi rekommenderar att du besöker avsnittet ”Marginalkrav” på webbplatsen för mer information om marginalkrav och relevanta risker.

Risker inkluderar, utan begränsning, följande: (i) det är möjligt att ådra sig en förlust om växelkurserna efter ditt förvärv av en investering förändras till din nackdel, även om priset på den underliggande valutan som affären avser förblir oförändrat och (ii) du kan ådra dig en total förlust av marginalkravet för ditt konto som du sätter in eller betalar till oss för att upprätta eller behålla en position och, om marknaden rör sig mot dig, kan du bli skyldig att betala betydande extra pengar med kort varsel och om du inte gör det inom den föreskrivna tiden kan din position likvideras till en förlust för dig. Om din marginalinsättning är mindre än vad som krävs för att behålla de öppna positionerna på ditt konto, kommer alla dina öppna positioner att stängas via en ”margin closeout”. Om marknaden för en öppen position inte handlas för närvarande, stängs denna öppna position automatiskt till nästa tillgängliga marknadspris. Du är ansvarig för att övervaka ditt konto för att undvika oväntade margin calls (meddelanden om säkerhetskrav). För att begränsa dina förluster uppmanar ALB dig att använda riskreducerande strategier som ”stop-loss”- eller ”stop-limit”-order, men du bör vara medveten om att marknadsförhållandena kan göra det omöjligt att stänga din order på den angivna nivån.

10. Spreadar: Skillnaden mellan vår köpkurs och vår säljkurs är ”vår spread”. Våra spreadar är fastställda efter vårt eget gottfinnande, eftersom vi agerar som market maker, och eventuella ändringar träder omedelbart i kraft. Information om vår spread, hävstång, våra rollover-avgifter och handelstider för varje marknad anges på sidorna Villkor för CFD-handel och Villkor för FX-handel på ALB:s webbplats.

Våra spreadar kan öka efter ALB:s eget gottfinnande, inklusive under helger, vid tider och perioder med låg likviditet och vid handel med låg volym. Detta påverkar handelspriserna samt värdet på öppna positioner. Det är ditt ansvar att se till att du har tillräckligt med pengar på ditt konto för att förhindra att dina positioner stängs. För att undvika att dina positioner stängs kan du minska den marginal du använder genom att stänga några affärer, sätta in mer pengar eller minska din hävstångseffekt. För att förhindra oönskat orderverkställande kan du justera take profit/stop loss för att väga upp för marknadsförhållanden.

11. Helgrisker: Olika situationer kan uppstå under en helg (fredag från [10:00 PM GMT] till söndag klockan [10:00 PM GMT]), eller under helgdagar när finansmarknaderna i allmänhet stänger för handel, som kan leda till att marknaderna öppnas till ett pris som skiljer sig väsentligt från stängningspriset. Du kommer inte att kunna använda ALB:s handelssystem för att lägga eller ändra order under helgen, på marknadens helgdagar och/eller vid andra tillfällen när marknaderna i allmänhet är stängda. Det finns en betydande risk för att stopp loss-order som lämnas för att skydda öppna positioner under dessa perioder kan verkställas till nivåer som är betydligt sämre än deras angivna pris.

12. Internetrisker: Det finns också risker med att använda ett internetbaserat program för handelsverkställande, inklusive, men inte begränsat till, fel på maskinvara, programvara och internetanslutning. ALB kontrollerar inte signalstyrka, mottagning, routing via internet, fördröjningar i nätverket, konfigurering av din utrustning eller tillförlitligheten i din anslutning till internet. Följden av eventuella problem med ovanstående kan vara att din order antingen inte verkställs enligt dina instruktioner, verkställs till ett pris som skiljer sig från det som visas eller inte verkställs alls. ALB ansvarar inte för kommunikationsfel eller förseningar. ALB använder backupsystem och beredskapsplaner för att minimera risken för systemfel. Handel via telefon är alltid tillgänglig i händelse av tekniska fel eller systemfel.

13. Risker vid plötsligt totalfel: Det finns risk för att ett plötsligt totalfel i ALB:s interna system kan leda till förlust av data om enskilda kontosaldon. ALB mildrar denna risk genom frekvent säkerhetskopiering av data, genom att upprätthålla backup-system och genom beredskapsplaner för att minimera risken för systemfel.

14. Innehållet på webbplatsen: Innehållet på denna webbplats kan ändras när som helst utan föregående meddelande och tillhandahålls endast för att hjälpa kunder att fatta oberoende investeringsbeslut. ALB har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa riktigheten av informationen på webbplatsen, men garanterar inte dess noggrannhet och tar inte ansvar för förluster eller skador som kan uppstå direkt eller indirekt från innehållet eller din oförmåga att öppna webbplatsen, för eventuella förseningar i eller misslyckande av överföringen eller mottagandet av instruktioner eller meddelanden som skickas via denna webbplats.

15. Begränsningar: Denna webbplats är inte avsedd att distribueras eller användas av någon person i något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lokala lagar eller bestämmelser. Ingen av de tjänster eller investeringar som avses på denna webbplats är tillgängliga för personer bosatta i något land där tillhandahållandet av sådana tjänster eller investeringar skulle strida mot lokala lagar eller bestämmelser. Det är webbplatsbesökarnas ansvar att ta reda på villkoren och följa lokala lagar eller bestämmelser som de omfattas av.

16. ALB är inte en rådgivare eller förvaltare till kunden. När du ingår OTC-kontrakt bör du förstå att ALB enbart agerar som en kontraktmotpart till dig och inte som ekonomisk rådgivare eller förvaltare. Följaktligen bör du inte betrakta information, erbjudanden, förslag på affärer eller handelsstrategi, eller annat skriftligt material eller muntlig kommunikation från ALB som investeringsrekommendationer eller råd eller som uttryck för ALB:s syn på huruvida en viss transaktion är lämplig för dig eller uppfyller dina finansiella mål.

17. Rättigheter och skyldigheter när ALB handlar för egen räkning: När du ingår ett OTC-kontrakt med ALB ingår du ett privat förhandlat kontrakt med ALB som huvudman. Det betyder att ALB fungerar som säljare när du köper och köpare när du säljer. OTC-kontrakt kan inte överföras till andra leverantörer, och måste slutföras med ALB. OTC-kontrakt verkställs inte på en börs och slutförs inte hos en central clearingorganisation. Det är ALB:s skyldigheter och du kan inte ges de reglerande och ekonomiska skydd som erbjuds av börshandlade kontrakt. Både du och ALB är skyldiga att utföra era respektive skyldigheter enligt varje transaktion i enlighet med villkoren. Du har inga rättigheter eller skyldigheter avseende de underliggande instrumenten eller tillgångarna som är relaterade till CFD:erna.

18. Intressekonflikter: ALB är motparten till alla transaktioner som ingåtts enligt [Terms of Business / Client Agreement] och som sådan kan ALB vara i konflikt med dina intressen. ALB:s policy för intressekonflikter finns på ALB:s webbplats.

19. Handelsplattform: Även om handelsplattformen är tillgänglig dygnet runt, fem dagar i veckan, är inte alla produkter tillgängliga för handel hela tiden. Se ALB:s webbplats för specifika handelstider för varje produkt.

20. Telefonorder och omedelbart verkställande: Marknadsorder som verkställs via telefon genom ALB:s handelsavdelning slutförs när ALB:s telefonoperatör säger ”deal” eller ”done” efter din order. Vid sådan bekräftelse av telefonoperatören har du köpt eller sålt och kan inte annullera ordern. Genom att lägga din order via ALB:s handelsavdelning godkänner du omedelbart verkställande och accepterar risken med denna funktion för omedelbart verkställande.

21. Kostnader: Innan du investerar i CFD:er måste du vara medveten om eventuella kostnader, som spreadar, courtage och swappar. I detta dokument innebär en swap den räntesats som läggs till eller dras av för att hålla en position öppen över natten. Innan du börjar handla bör du inhämta information från oss om alla courtage och andra avgifter som du är ansvarig för. Dessa avgifter påverkar din vinst eller förlust.

22. Kundpengar: Alla dina pengar som ALB håller åt dig kommer att innehas av ALB som kundpengar i enlighet med MFSA:s regler om kundpengar och hålls på ett segregerat konto hos en godkänd bank. Uppgifter om godkända banker finns på ALB:s webbplats. ALB vidtar rimlig aktsamhet i valet och fortsatt användning av sådan bank för att förvara dina pengar, men med förbehåll för [Customer Agreement/Terms of Business] har ALB inget ansvar gentemot dig om banken går i konkurs, om banken gör misstag eller uppvisar andra brister. ALB kan inte garantera att du inte kommer att förlora några pengar om den godkända banken avvecklas, går i konkurs eller liknande. Om den godkända banken inte kan återbetala alla sina fordringsägare slås dina kundpengar ihop med övriga ALB-kunders i den enheten och eventuellt underskott delas av alla kunder i den poolen proportionellt mot varandras respektive ränta, berättigande och del av kontosaldot. Sannolikheten för eventuellt underskott kan påverkas av vilkas rättigheter som har prioritet vid insolvens och det tillämpliga kompensationssystemets förfarande. Om ALB avvecklas eller går i konkurs, kommer dina pengar dock att omfattas av reglerna för kundpengar, så du har rätt till din del i alla fördelningar enligt reglerna för kundpengar. Under dessa omständigheter kommer dina pengar att skyddas.

23. Investor Compensation Scheme: ALB deltar i Investor Compensation Fund för kunder till värdepappersföretag och fonden regleras av MFSA. Kunderna har rätt till ersättning enligt Investor Compensation Fund om ALB inte kan uppfylla sina skyldigheter och plikter som följer av ditt krav, utom där kunderna själva är föremål för undantag enligt gällande bestämmelser. Eventuell ersättning från Investor Compensation Fund skall inte överstiga tjugo tusen euro (20 000 €). Detta gäller dina aggregerade fordringar mot oss.

24. Andra risker:
Internethandel: När du handlar online (via internet) är ALB inte ansvarig för några fordringar, förluster, skador, kostnader eller utgifter som direkt eller indirekt orsakas av funktionsfel eller fel i överföring, kommunikationssystem, datorutrustning eller handelsprogram, oavsett om det tillhör dig, ALB, en börs eller något betalnings- eller clearingssystem.

Telefonorder: ALB är inte ansvarig för störningar, fel eller funktionsfel i telefonanläggningar och garanterar inte telefonens tillgänglighet. För att undvika tvivel bekräftar och godkänner du att du är medveten om att ALB inte alltid kan nås via telefon och endast under begränsade omständigheter och att du först och främst förväntas lägga dina order på ALB:s handelsplattform.

Marknadsförhållanden: Du bekräftar att perioden under vilken dina instruktioner och order verkställs kan förlängas under onormala marknadsförhållanden. ALB ansvarar inte för förluster som uppstår på grund av förseningen i verkställandet av sådana instruktioner och order. På grund av marknadsförhållanden som kan orsaka ovanliga och snabba fluktuationer i marknadspriset eller andra omständigheter, kan ALB eventuellt inte stänga din position till det pris du angav och riskhanteringen som ALB införde kanske inte fungerar. Du godkänner att ALB inte ansvarar för detta.

Kommunikation: ALB ansvarar inte för ekonomisk förlust som orsakats av försenade meddelanden eller meddelanden som inte tagits emot.

Du bekräftar att den okrypterade informationen som skickas via e-post inte skyddas mot obehörig åtkomst. ALB ansvarar inte för meddelanden som inte tas emot eller för olästa interna meddelanden som skickas till dig via handelsplattformarna, eftersom de automatiskt raderas om de inte mottas eller läses inom [[3] ([three]) kalenderdagar]. Du är ensam ansvarig för sekretessen för all information som mottagits från ALB. ALB har inget ansvar för förlust till följd av behörig/obehörig tillgång till all information mellan ALB och dig av tredje part.

Force Majeure: Vid en force majeure-händelse accepterar du risken för finansiella förluster.

Skatter: Du ska se till att investeringar i CFD:er inte omfattas av skatt och/eller annan skyldighet i din jurisdiktion. Du är ansvarig för eventuella skatter och/eller andra skyldigheter när du gör affärer.

GENOM ATT UNDERTECKNA NEDAN BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR FÅTT EN KOPIA AV DENNA RISKVARNING OCH ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅR DEN. DU GARANTERAR OCH GODKÄNNER VIDARE ATT DU FÖRSTÅR OVANSTÅENDE RISKER OCH ATT DU VILL OCH KAN, EKONOMISKT OCH PÅ ANNAT SÄTT, TA RISKERNA MED HANDEL MED VALUTA OCH ÖVRIGA INSTRUMENT SOM ANGES OVAN. SKRIV UT EN KOPIA AV DET HÄR MEDDELANDET OCH SPARA FÖR EGET BRUK.

Granska allt:
DOKUMENTATION

TESTA EN RISKFRI UPPLEVELSE

Öppna ett demokonto för att få marknadserfarenhet och prova nya strategier utan att ta någon finansiell risk.


  Våra CFD:er är hävstångsprodukter som kan innebära en hög risk för ditt kapital och att investera i dem kan resultera i förluster som överstiger din ursprungliga insättning. Investerare äger inte och har inte några rättigheter till de underliggande tillgångarna. Det kan hända att dessa produkter inte är lämpliga för alla investerare. Se till att du fullt ut förstår riskerna och söker oberoende råd om det behövs.

  FÖLJ ALB

  BORUSSIA DORTMUND REGIONAL PARTNER IN ITALY

   
  ALB LIMITED
  48, SIR AUGUSTUS BARTOLO STREET
  CASA ROMA, TA’ XBIEX XBX 1099, MALTA